Program

15 konkretów dla Powiatu!

1. Powstanie Centrum Zdrowia Psychicznego w budynku po byłym pogotowiu przy ul. Konstytucji 3 Maja.

2. Termomodernizacja szpitala i dalsza modernizacja SOR wraz z Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej oraz utworzenie Oddziału Geriatrycznego w bocheńskim szpitalu.

3. Budowa nowoczesnego Centrum Rehabilitacyjnego wraz z podziemnym parkingiem.

4. Modernizacja dróg powiatowych i mostów dla poprawy komunikacji w tym budowa mostu na Rabie.

5. Partnerstwo z innymi samorządami w celu realizacji projektów drogowych, w tym zjazdu z obwodnicy Bochni i dokończenie budowy łącznika autostradowego.

6. Dalsze aktywne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, w tym unijnych, krajowych i regionalnych, na inwestycje.

7. Rozwój szkół, lepsze wyposażeniem i kierunki dostosowane do potrzeb biznesu.

8. Rozwijanie współpracy na linii pracodawca – szkoła.

9. Budowa Sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 3 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bochni.

10. Kontynuacja programu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów.

11. Nowa siedziba Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej.

12. Tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju lokalnego biznesu.

13. Wspieranie innowacyjności i współpracy między przedsiębiorcami, uczelniami i instytucjami.

14. Utworzenie pierwszego w powiecie Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami.

15. Wsparcie dla służb dbających o bezpieczeństwo, takich jak Policja, Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne.